මම අද කියලා දෙන්නේ DNS වෙනස් කර ගන්න ආකාරය පිලිබදවයි. හොද DNS එකක් භාවිතා කරනවනම් Internet Connection එකේ වේගය ටිකක් වැඩි කර ගන්න පුලුවන් Page එකක් load වෙනකොට