අද මම ලියන්නේ CentOS Web Panel එක Install කරගන්න ආකාරය පිලිබදවයි. System Requirements: 32bit Server – 512MB RAM 64bit Server – 1024MB RAM HDD – 10 GB Operating