සුභ දවසක් හැමෝටම.! Youtube එකේ අළුත් Layout එකට කැමති නැති අයට පැරණි Layout එකට මාරු වෙන්න පුළුවන් කම දීලා තිබුණා. නමුත් දැන් සතියක කලින් එහෙම අළුත් Layout එකේ