මම  නදුන් රණවිර,  මම බ්ලොග් ලියන්න අරන් දැනට අවුරුදු 11ක් වෙනවා.

මම මේ බ්ලොග් එක ලියන්නේ දන්නා දෙයක් කෙනක් ට කියලා දෙන්න තියෙන ආසාව නිසයි. මුලින් ම බ්ලොග් අඩවියක්  නිර්මණය කළේ 2009.11.12 වැනිදා.  

මමත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් පහත දාලා තියෙන ඕනෑම ආකාරයකින්

E-mail – [email protected]
Skype – nadun.ranaweera

Facebook

Twitter

Telegram – https://t.me/Nadun1