මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නම Zorin මේක Linux මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. මේක නිර්මාණය කරන්න ප්‍රධාන අරමුණ වෙලා තියන්නේ Windows භාවිතා කරන අයට Linux භාවිතය පහසු කරලීමයි. මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අතුරු