සුභ දවසක් හැමෝටම.! මගේ කලින් Vestacp පොස්ට් එකට කෙනක් Comment කරලා ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා  Webmin  ස්ථාපනය කරන හැටි ලියන්න කියලා ඒක නිසා මම අද හිතුවා ඔහුගේ ඉල්ලීම ඉටු