සුභ දවසක්ම හැමෝටම.! මම කලින් පොස්ට් එකෙන් කියලා දුන්නේ SeedBox එකක් කියන්නේ මොකක් ද කියලා ඒ පොස්ට් එක නොබැලු කෙනක් නම් මෙතන ඔබලා ඒක බලන්න. මම අද කියලා