අද මන් කියලා දෙන්නේ Chrome Extension Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට Install කරගන්නා ආකාරය ගැනයි. මුලින් ම පහත Link එකට ගිහින් ‘Download Chrome Extension’ Extension එක Install කරලා Enable