මම Lubuntu දැම්මට පස්සේ මට මෙච එකම ප්‍රශ්නය තමයි මගේ Dongel එක වැඩ කරන්නේ නැති උන ගැටළුව. මේකට කරන්නේ මොකද කියලා මම හොයලා බැලුවා Internet එකෙන් එතකොට හමුඋනා