මේ වෙබ් අඩවි දෙකෙන් පුලුවන් ඔබට පහසුවෙන් WordPress Theme එකක් සදා ගෙන Download කරගන්න. http://www.yvoschaap.com/wpthemegen/ http://www.lubith.com