අද මන් කියලා දෙන්නේ Cent OS 6,7 VPS එකක Kloxo Mr Web Hosting Control Panel එක Install කරගන්නා ආකාරය ගැනයි. ඔන්න Kloxo Mr වල Screenshot කිහිපයක් මේ තියෙන්නේ