අද මන් කියලා දෙන්නේ Zeslecp Web Hosting Control Panel එක VPS සර්වරයක ස්ථාපනය කරන ආකාරය පිලිබදවයි. System Requirements – Ubuntu 14/16 – 512MB RAM – 10+ GB HDD