ඔබට Chrome Extensions Firefox වලට Install කරගන්න පුළුවන් Firefox Addon එකක් තමයි මම අද දෙන්නේ. මේකේ නම තමයි මේ Firefox Addon ඒක ඔබේ Firefox වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට දාගත්තා