සුභ දවසක්.! අද මම කියලා දෙන්නේ CentOS,Ubuntu,Debian,Fedora VPS එකකට aaPanel Web Hosting Control Panel එක Install කර ගන්නා ආකාරය ගැනයි. මේ Panel එක විනාඩි දෙකෙන් install කරන්න පුළුවන්