අද මම කියලා දෙන්නේ Google App engine වල Proxy අඩවියක් සාදා ගන්නා ආකාරය පිළිබදවයි. Google App Engine කියන්නේ Google ලගේ Hosting එක. මේකේ නොමිලේ වගේම මුදලට ඔහුන් Hosting